Obecní knihovna Hrádek

  Kontakt:558 551 311  E-mail: podatelna@obechradek.cz

Statistické údaje

Komentář ke statistickému výkazu o činnosti knihovny za rok 2008 Obec Hrádek Údaje o knihovně Název a adresa: Obecní knihovna Hrádek Hrádek č.p. 352 739 97 Hrádek Forma organizace: organizační složka státu Starosta obce: Pavel Tomčala Tel./Fax: 558 369 053 Mail: ucetni@obechradek.cz Web: www.obechradek.cz Zřizovatel: Obec Hrádek Adresa zřizovatele: Obecní úřad Hrádek Hrádek čp. 352 739 97 Demografické údaje Celkem obyvatel 1 799 Z toho do 15 let 300 Registrovaných čtenářů 120 Z toho do 15 let 81 Knihovní fond K 31. 12. 2008 čítá knihovní fond knihovny 6 410 knihovních jednotek. Výše finanční částky na nákup knihovního fondu v roce 2008 byla 7. 486 Kč, což je o 1. 687 Kč více než v roce 2007, z toho na nákup časopisů: 3. 828 Kč Přírůstek V roce 2008 bylo nakoupeno 18 knihovních jednotek V roce 2007 bylo nakoupeno 17 knihovních jednotek Zbývajících 11 knih, které tvoří roční přírůstek bylo darováno. Úbytek V roce 2008 bylo odepsáno 180 svazků. Jednalo se především o zastaralé nebo silně opotřebované dokumenty. Periodika Počet exemplářů odebíraných časopisů: 14, z toho 7 titulů formou remitend Čtenáři a výpůjčky V roce 2008 bylo v knihovně zaregistrováno 120 čtenářů, což je o 6 méně než v  předchozím roce. Z celkového počtu obyvatel tvoří čtenáři 6,67 %. Čtenářů do 15 let se zaregistrovalo 81, což je o 9 méně než v roce 2007. Čtenáři do 15 let tvoří 27 % populace do 15 let. Celkově navštívilo knihovnu 934 návštěvníků, což je o 108 návštěvníků méně než v předchozím roce. Celkový počet výpůjček byl 4044, což je o 1202 méně než v roce 2007. Průměrný počet výpůjček na jednoho čtenáře byl 33,7 a na jednoho návštěvníka 4,3 výpůjčky. Nejžádanějšími tituly byly stejně jako v předešlém roce publikace z regionálního výměnného knihovního fondu (u dospělých i dětských čtenářů) Regionální výměnný fond Knihovna půjčuje svým čtenářům také knihy z výměnného fondu poskytovaného regionální knihovnou (MěK Třinec). V roce 2008 obdržela knihovna 4 soubory z MěK Třinec, v nichž bylo 395 svazků knih. Celkový počet výpůjček těchto svazků byl 1 364,. Tyto knihy tvoří 33,7 % výpůjček z celkového počtu. V roce 2008 začala Třinecká knihovna zajišťovat také cirkulační fondy polské literatury. Do této doby naše knihovna odebírala polské výměnné fondy z Regionální knihovny v Karviné. O polské knihy není velký zájem, tvoří z celkového objemu výpůjček jen 3,8%. Přesto bychom rádi i nadále tyto soubory odebíraly, aby čtenáři, kteří polské knihy čtou, měly možnost pestřejšího výběru. Úspěšně bylo vyřízeno 40 požadavků na rezervaci dokumentu. V rámci meziknihovních služeb bylo v roce 2008 uskutečněno 10 výpůjček z jiné knihovny. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce V obecní knihovně Hrádek bylo v roce 2008 uskutečněno celkem 9 akcí pro veřejnost. Jednalo se o akce pro děti ve formě exkurzí a knihovnických lekcí. Česká MŠ – předškolní třída „Seznámení s knihou“ (10.3.2008) Česká MŠ – menší oddělení „Poprvé v knihovně“ (11.3.2008) 3. tř. ZŠ „Kniha a její význam pro nás“ (9.4.2008) 2. ročník ZŠ „Orientace v knihovně“ (14.4.2008) 4. Ročník ZŠ „Historie v literatuře“ (16.4.2008) (báje a pověsti) 5.ročník ZŠ „Historie knihy a její tvůrci“ (22.4.2008) 1. ročník ZŠ „Pasování na čtenáře a rytíře knihy“ (29.5.2008) (slavnostní akce) 5. Ročník PZŠ „Doporučená četba v české literatuře“ (17.10.2008) 1. Ročník ZŠ „Podzim v literatuře“ (22.10.2008) Dále knihovna pořádala 2 literární a výtvarné soutěže : Místo na zemi Moje nejmilejší kniha – pohádková bytost Také se zapojila do celostátního týdne knihoven, u jehož příležitosti byla pro čtenáře pořádána celá řada akcí. Stav automatizace Obecní knihovna stále provádí retrokatalogizaci v AKS Clavius. Granty a dotace V  letošním roce byla knihovně přidělena dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), za kterou byl pořízen počítač i software, nutný ke spuštění automatizace. Vzdělávání pracovníků knihoven: Pracovnice knihovny se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných MěK v Třinci. Další skutečnosti: Letos se podařilo vybavit dětské oddělení kobercem a 3 zásuvnými lavičkami, které vyřešily nedostatek místa k sezení při větších akcích v knihovně. Prostory knihovny jsou velmi omezené. Máme naději, že v příštím roce se podaří získat dotaci na přestavbu budovy obecního úřadu a tím se vyřeší i nevyhovující prostory knihovny S výkonem regionálních služeb jsme spokojeni. Komentář zpracovala: Bc. Petra Borská Dne 12 ledna 2009 Starosta obce byl s výkazem seznámen a souhlasí s jeho zněním: Pavel Tomčala 12. ledna 2009